História fotoklubu

História prikladá mierku našim súčasným rozmerom a utvrdzuje v nás pocit kontinuity. Preto, ak chceme hovoriť o ružomberskom fotoklube, ktorý v týchto dňoch slávi osemdesiatiny, musíme siahnuť do histórie. Ružomberok v slovenskom kontexte nebýval ospalým zápecníckym mestom, ale v ňom boli podmienky aj pre rozvoj novôt z rôznych oblasti ľudskej činnosti. Preto vôbec neprekvapuje, že práve Ružomberok stojí i v čele fotografických amatérskych snažení po vzniku Československa. To pochopiteľne neznamená, že pred rokom 1924 sa v Ružomberku a okolí amatérsky nefotografovalo, stačí spomenúť zakladateľa Lipt. múzea Dr. Artúra Kürtiho, ako aj agilných fotoamatérov J. Fischnára, J. Labaja a J. Synovca ako i dnes už neznámych členov KČST, ktorí fotografovali na túrach.

1924

V rokoch po vojne sa vznikom ČSR spoločnosť stabilizuje, zväčšuje sa počet fotoamatérov medzi občanmi a vo väčšinou českom dôstojníckom zbore tunajšej posádky. Vytvárajú sa tak vhodné podmienky pre združovanie fotoamatérov, takže dňa 1.októbra 1924 vzniká ružomberský Klub fotografov amatérov. V stanovách klubu môžeme čítať, že hlavným účelom klubu bolo „rozširovať a pestovať fotografiu nie po živnostnícky ale ako umenie a zábavu ako aj vzdelávať členov v tomto umení“. Táto svieža a na tie časy moderná koncepcia, ktorú klubu dali do vienka jeho zakladatelia (F. Douda prvý predseda klubu, Jiří Jeníček, Hácha, Hollander, V. Kamberec, Kozlák, E. Šlachta, P. Marušiak, V. Hochmuth, Smetana a ďalší) bola iste jedným z dôvodov rozvoja činnosti i členskej základne klubu v ďalších rokoch.

1925

Veď už v r. 1925 mal Klub fotografov amatérov 41 členov, uskutočňoval vo vlastnej klubovni pravidelne raz týždenne stretnutia, vždy doplnené odbornou prednáškou, ako i kurzy fotografie pre začiatočníkov. Členovia mali k dispozícii fotokomoru s bohatou výbavou, ktorú poskytol člen E. Šlachta. Ak si domyslíme vtedajšie možnosti prístrojového vybavenia a nedostatok citlivého materiálu, musíme pred touto priekopníckou činnosťou dať klobúk dolu.

Uvediem aspoň pár mien fotoamatérov, ktoré sa zachovali z tých čias: P. Marušiak, Marták, Greguš, Babič, Lad. Kožehuba, Dr. Kartál, Šostronek, V. Hochmuth, E. Šlachta, Pokorný. V ďalších rokoch činnosť neochabovala, na pravidelných schôdzach sa konali prednášky, súťaže, uskutočňovali sa spoločné výlety. Odborná knižnica Klubu bola dobre vybavená domácou i zahraničnou literatúrou.

1927

V roku 1927 sa na 1. výstave KČFA v Košiciach zúčastnil L. Kožehuba s dvanástimi fotografiami. V roku 1929 bola v dvorane Mestského domu usporiadaná veľká 1. výstava Klubu fotografov amatérov v Ružomberku. V katalógu tejto výstavy sú uvedení títo domáci autori: Donnáth, V. Hochmuth, F. Holdoš, L. Kožehuba, V. Kamberec, S. Landsberger, L. Munk, V. Meisner, M. Mercl, E. Migra, E. Šlachta, V. Šebl, L. Króner, F. Hodoš. Na tejto výstave boli vystavené aj práce fotoamatérov z Brna, Prahy, Bratislavy, Košíc, Prešova a Čáslavi a pochválili ju aj Rozhledy fotografa amatéra. V tých časoch mal Klub fotografov amatérov 36 činných členov. Predsedom bol P. Marušiak. Neskôr sa členovia Klubu zúčastnili i ďalších výstav, no po roku 1931 činnosť pomaly slabne. Je to sčasti aj dôsledok finančných ťažkostí v krízových rokoch.

1930

Poslednou veľkou akciou Klubu sa stala výstava vojenskej fotografie v decembri 1930. Podľa katalógu bolo na výstave 223 prác od 23 autorov.

1935

Súčasne existuje už v roku 1921 ustanovený Klub česko-slovenských turistov (KČST), v ktorom sa formuje skupina fotoamatérov, pričom viacerí sú súčasne členmi oboch organizácií. Organizujú viaceré vzdelávacie akcie, večery diapozitívov. V roku 1935 vypisuje KČST súťaž na fotografie z Ružomberka. Porota : V. Hochmuth, V. Maisner, J. Jírů, L. Króner, E. Šlachta. Ocenení : K. Mayer, F. Sojček, L. Honc, V. Pokorný, J. Farský, E. Donáth, J. Špryňár, F. Novotný, J. Rosenbaum, všetci z Ružomberka.

1938

Na výstave Slovensko vo fotografii (Bratislava 1938) nachádzame kolektívny súbor fotografií za KČST Ružomberok pričom O. Kubáň má vystavené štyri fotografie. V tom istom roku nachádzame podobnú kolekciu i na výstave Tatry a okolie vo fotografii (Tatranská Lomnica, Smokovec 1938).

1939

Udalosti po Mníchove a vznik slovenskej autonómnej vlády priniesli vznik Klubu slovenských turistov a lyžiarov, do ktorého prešli aj fotoamatéri, dovtedajší členovia KČST.

1940

V roku 1940 bola pripojením Klubu fotografov ku KSTL založená Fotosekcia pri KSTL. Hlavnou hybnou silou Fotosekcie boli O. Kubáň a L. Króner, ktorý sa stal členom ústredného výboru KSTL. 31.marca 1940 bola v sokolovni zahájená výstava aj fotografií.

1941

Koncom roka 1941 sa štyria členovia (L. Króner, O. Kubáň, Hegenbart, J. Špryňár) zúčastnili na III. výstave v Považskej Bystrici.

1942

V tomto roku sa stal náčelníkom sekcie J. Špryňár, známy v neskorších rokoch z predajne Foto-kino. Viacerí členovia majú svoje fotografie v mapovom okruhu KSTL, medzi inými i nový člen K. Kuska

1943

V roku 1943 bola v Liptovskom múzeu otvorená celoštátna výstava fotografií, doplnená v strede sály expozíciou domácich autorov. Z domácich autorov dostali diplomy F. Just, R. Kňazovický, J. Koma, L. Króner, O. Kubáň, K. Mayer, V. Nižňanský, J. Ozábal, O. Potočka, J. Petráš, M. Smrčina, A. Šingliar, E. Šlachta, J. Špryňár, V. Taraba, Z. Svoboda. Táto výstava mala výrazný vplyv na rozvoj členskej základne Fotosekcie KSTL.

1944

Na celoštátnej výstave KSTL v Bratislave v septembri 1944 sa zúčastnili svojimi prácami E. Hochberger, L. Króner, E. Kropáči, A. Kubáň, I. Svoboda, M. Smrčina, J. Špryňár a V. Jansík. Viackrát sa uskutočnilo premietanie diapozitívov a úzkych filmov pre verejnosť, ako aj spoločná návšteva výstavy martinských amatérov. Na celoštátnej súťaži diapozitívov získal diplom Fr. Pavlíček. Fotosekcia má 26 registrovaných aktívnych členov.

1945

Po vojne prvou akciou, na ktorej sa zúčastnili ružomberskí fotoamatéri, bola VI. Fotovýstava v Považskej Bystrici v novembri 1945. Elán povojnových rokov sa prejavil v rýchlom opätovnom ustanovení Zväzu československých klubov fotografov amatérov v Prahe ako i znovuoživení Fotozboru KSTL, ktorého členom bola aj Fotosekcia v Ružomberku.

1948

V roku 1948 boli členmi Fotosekcie KSTL v Ružomberku A. Kubáň, L. Króner, J. Cebecauer, R. Dúbravec, J. Bogyi, E. Kropáči, K. Mayer, J. Petráš st., J. Babilonský, R. Kňazovický, J. Tomek, E. Šlachta, M. Svoboda, J. Hronský, I. Michalička, Dr. V. Jansík. Náčelníkom bol spočiatku J. Špryňár, potom I. Svoboda, tajomník bol L. Mimovič.

Členovia fotosekcie sa svojimi prácami zúčastnili na III. výstave amat. fotografie v Senici v apríli 1948. Po zrušení KSTL po komunistickom puči sa fotoamatéri síce prestávajú stretávať, no neprestávajú fotografovať. Novinkou je farebná fotografia.

1949

Do fotokrúžku ZK SCP, ktorý vznikol v r. 1949 prešli len zamestnanci SCP.

1952

Až v r. 1952 vznikol Okresný dom osvety, v ktorom sa vytvoril fotokrúžok, kde sa presunulo ťažisko práce fotoamatérov. Na náborovú schôdzu fotokrúžku pri ODO na základe vystaveného panelu s farebnými fotografiami prišlo cca 80 záujemcov.

1953

V roku 1953 sa stáva predsedom fotokrúžku pri ODO v Ružomberku V.Kralovenský. Na výstave fotografií v priestoroch ODO sa zúčastnili títo členovia: A. Némethi, J. Petráš st., Ing. Brhlík, R. Dúbravec, Dr. V. Jansík, K. Jansíková, V. Kralovenský, B. Chmelík, E. Kropáči, M. Lenko, M. Martinček, P. Podhorský, F. Polóni, J. Sečkár, I. Svoboda, M. Svoboda, J. Špryňár, Žákovič a B. Ulenfeld. Neskôr do krúžku pribudli F. Šlachta, Dr. F. Odehnal, S. Vavriňák.

1954

Okresná výstava sa uskutočnila v r. 1954 v priestoroch ODO a zúčastnili sa V. Jansík, M. Lenko, I. Svoboda, F. Šlachta, V. Kralovenský, F. Polóni.

Fotokrúžok patril medzi dobré fotokrúžky na Slovensku. Značná časť členstva sa zúčastňovala na krajských, celoštátnych súťažiach ĽUT i zahraničných výstavách. Každoročné členské výstavy, boli povzbudením pre členov a robili dobrú propagáciu medzi verejnosťou. Miestom výstav bol alebo vestibul Kultúrneho domu alebo sála ODO. V rámci krúžku sa robili prednášky o fotografii ako i spoločné výlety do hôr. Akýmsi patrónom krúžku bol L. Noel, ktorý všemožne pomáhal rozvoju fotografie v Ružomberku.

1960

V roku 1960 na V. celoslovenskej výstave amatérskej fotografie vystavujú: V. Jansík, B. Chmelík, V. Kralovenský, M. Lenko, I. Svoboda, F. Šlachta, čestné uznanie dostal F. Polóni.

1962

V roku 1962 jeden člen Fotoklubu vystavoval svoje práce na Fotofestivale v Tepliciach.

So zrušením okresu v Ružomberku bol zrušený i ODO a tak fotoamatéri znova stratili miesto na stretávanie. Schôdze fotoklubu sa núdzovo uskutočňovali v kaviarni Kultúrneho domu. Organizačne sa fotokrúžok spojil roku 1962 s už existujúcim fotokrúžkom pri ZK ROH Supra a vznikla Fotosekcia ZK ROH SCP, pričom sa predsedom stal B. Chmelík. Tak pribudli ďalší autori ako M. Holec, Ing. V. Rampula a zo ZK BZVIL Dr. M. Hušták. V roku 1962 sa Fotosekcia ZK ROH SCP stala zakladajúcim členom Českobudějovického mapového okruhu, pričom v prvom ročníku sa umiestnili na 4. mieste. Autori kolekcie: I. Svoboda, Dr. Jansík, F. Polóni, V. Rampula, B. Chmelík, F. Šlachta, M. Lenko, P. Vrzgula. V tomto roku usporiadali fotoamatéri 2 autorské výstavy (Dr. Odehnal, F. Šlachta) a klubovú výstavu. Viacerí autori oboslali Bifotu a Medzinárodný salón Teplice, spoločne navštívili výstavy vo Svite a L. Mikuláši. Časopis Život venoval polstránku prácam autorov fotosekcie. Fotoamatéri mali k dispozícii dve fotokomory. Nadviazali spoluprácu s fotoklubmi v Lomnici nad Popelkou, Rtyni, kúpeľoch Sliač, Prahe a Českých Budějoviciach. V SCP sme získali miestnosť v ZK Supra, kde sme sa mohli stretávať, ale jej odľahlosť spôsobovala problémy s dochádzkou.

1963

Situáciu zachránil začiatkom roku 1963 riaditeľ II. ZDŠ Martin Lenko, ktorý fotoamatérom ponúkol svoju riaditeľňu. Tu bolo „sídlo“ fotoklubu až do roku 1973. Súčasne sa predsedom fotoklubu stal Martin Lenko.

V roku 1963 v Ružomberku dlhodobo hosťuje pražská Laterna Magica. Fotosekcia operatívne inštaluje v sále je členskú výstavu, kde zaznamenávame asi najväčšiu návštevnosť v histórii fotoklubu – asi 15 000 návštevníkov. Usporadúvajú sa pravidelné tematické fototribúny na každej druhej schôdzi, pre verejnosť 7 večerov diapozitívov s hojnou návštevou (3 z vlastných diapozitívov, 3 z diapozitívov Waltera Bensera a l z diapozitívov z 2. Bifoty). Fotosekcia má 26 aktívnych členov. Zo zdravotných dôvodov nahradil M. Lenku na poste predsedu B. Chmelík. V Liptovskom múzeu bola nainštalovaná hojne navštevovaná výstava fotografií sovietskych vojnových reportérov, ktorá vlastne začala dlhý rad veľkých výstav v sále Liptovského múzea.

1964

Pri stretnutí účastníkov ČB mapového okruhu boli nadviazané kontakty s usporiadateľmi Premfota v Přelouči, ktoré vyústili v repríze VII. Premfota v Ružomberku v roku 1964. Výstavu si prišlo pozrieť bezmála 7 tisíc návštevníkov. Vo výstavnej sieni bolo verejnosti predvedené pásmo diapozitívov na viacerých plátnach s názvom Človek a hory (autori F. Polóni, I. Svoboda, M. Sliačan, J. Dúha), ktoré bolo premietané viackrát v Ružomberku, Korytnici a kúpeľoch Sliač. Začalo s pravidelným vydávaním Fotospravodaja, no žiaľ len na krátko. V Lipt. múzeu je nainštalovaná 1. krajská výstava zdravotníckych pracovníkov – z domácich autorov vystavujú dvaja autori. Na Celoštátnej výstave STMP vystavujú F. Odehnal, F. Polóni, F. Šlachta a na Krajskej výstave desiati autori. Činnosť fotoklubu pokračuje a nezmenšenou intenzitou. V ČB okruhu sa zúčastňujú jedenásti autori. FS usporiadala úspešné dvojmesačné školenie pre začiatočníkov, aby sa podchytili noví autori – účasť 20 frekventantov. Výstavná činnosť bola bohatá – na Školských schodoch bola hojne navštevovaná členská výstava Naše hory, členská výstava Fotosekcie bola inštalovaná v Rtyni, na Sliači, v D. Kubíne, Topoľčanoch a Bánovciach nad Bebravou. Pozornosť publika upútala ďalšia veľká výstava najlepších fotografii z ČB a Sudkovho mapového okruhu. Členovia fotosekcie spoločne navštívili výstavy fotografii v Prievidzi, B. Bystrici a Martine. Svoje práce vystavovali na výstavách Liptov vo fotografii, Krajskej výstave ĽUT, Celoštátnej výstave ĽUT. V ČB okruhu sme skončili na 3. mieste (Jansík, Kralovenský, Polóni, Svoboda, Svobodník). F. Polóni sa stal členom prípravného výboru, presadzujúceho založenie Zväzu fotoamatérov. Dvaja členovia publikujú svoje práce v Čs. fotografii a VFF. Rozpočet fotoklubu bol 16 000 Kčs.

1965

V roku 1965 nachádzame v zozname členov týchto fotoamatérov: Dr. V. Jansík, M. Lenko, I. Svoboda, F. Šlachta, Dr. F. Odehnal, V. Kralovenský, S. Vavriňák, B. Chmelik, V. Rampula, M. Sliačan, J. Liška, V. Turan, J. Spitka, J. Špryňár, V. Miartuš, J. Svobodník, V. Fábry, Krštenik, J. Lapka, V. Šiculjak, V. Poljak, S. Myslivec, D. Hatala, M. Slabej, L. Samuelis, P. Vrzgula, Veselovský, Dr. M. Hušták, J. Dižka, V. Medzihradský, F. Polóni, M. Svoboda, P. Klein, Köházy, P. Surový, M. Surový, V. Surový, J. Čunderlík, V. Čunderlík, I. Havelka, J. Ondrejka, A. Heredoš, K. Kovačík, J. Kňazovický, Š. Kňazovický, I. Kenéz, Piecka, J. Palčinský, Ing. F. Stopka, M. Nahálka, A. Zvada, I. Muríň, I. Dóczy, J. Dúha, Hlubina, Srpoň, V. Kamody, I. Dóczy. Široká členská základňa je predpokladom ďalšej intenzívnej činnosti.

Uskutočňuje sa ďalšia repríza Premfota s dobrou návštevnosťou. Snahy usporiadať popri tejto výstave odborný seminár boli vedením ZK SCP odmietnuté. Niektorí členovia fotosekcie začínajú prednášať v prvom ročníku DŠF, ktoré po niekoľko rokov prináša nielen nové podnety pre skúsených autorov, ale vyhľadáva a vychováva nových autorov. V súťaži Dnešný Liptov vo fotografii získavajú ceny František Šlachta a Vlado Šiculjak. Účasť na krajských a celoštátnych súťažiach je samozrejmosťou. Osvetový ústav v Bratislave udelil vyznamenanie za tvorivú prácu Martinovi Lenkovi, Fedorovi Polónimu, Ivanovi Svobodovi a Jozefovi Špryňárovi. V ČB mapovom okruhu sa zúčastnili Chmelík, Jansík, Kralovenský, Lenko, Medzihradský, Odehnal, Polóni, Rampula, Svoboda a Šlachta.

1966

V nasledovnom roku 1966 na Krajskej výstave fotografii vystavujú F. Odehnal a P. Surový, na záverečnej výstave ČB okruhu piati autori (F. Odehnal, M. Lenko, I. Svoboda, F. Šlachta a F. Polóni), na 10. celoštátnej výstave STMP v Gottwaldove získava Dr. Odehnal 3. cenu. M. Lenko je vyhlásený za zaslúžilého pracovníka amatérskej fotografie. Traja mladí, talentovaní autori (P. Surový, I. Kenéz a Š. Kňazovický) sa prezentovali samostatnou výstavou vestibule Kultúrneho domu. Od tohoto roku sa datujú snahy o založenie stálej fotografickej galérie v dome naproti Kultúre. Uskutočnil sa seminár pri 9.Premfote na Bystričke s 54 účastníkmi. Prednášatelia Tausk, Hlaváč, Paxman, Funk; zborník síce pripravený, ale pre nepochopenie v SCP nevydaný. Seminár pripravili Hušták, Liška, Odehnal, Polóni. V Lipt. múzeu je výstava neznámych fotografií vojnových reportérov ZSSR, hojne navštívená.

1967

V roku 1967 úspešne prebieha Diaľkové školenie vo fotografii, lektormi sú Martin Lenko a Fedor Polóni. Na 1. výstave Amfoklubu sa zúčastňujú František Odehnal a Fedor Polóni. Fr. Odehnal má v Lipt. múzeu autorskú výstavu. Na lektorskej práci sa výrazne podieľa dlhoročný člen FK Dr. Milan Hušták. Do krúžku prichádzajú zrelí autori František Dejčík, Milan Klas, Ján Tunák a Miroslav Cheben. Výstava mladých fotografov Mladé oči cez objektív v L. múzeu (P. Surový, I. Kenéz, J. Žilík, M. Lucký). Na 1. výstave Amfoklubu sa zúčastnili Medzihradský, Odehnal a Polóni, ďalší autori sa zúčastnili na výstave Mne Slovensko krása je. Tento rok je aj rokom vzniku medzinárodného salónu Fotoforum, pričom vzniká skupina, organizačne zabezpečujúca toto podujatie.

1968

V roku nasledujúcom vrcholia snahy o vznik organizácie založením Zväzu slovenských fotografov a to práve v Ružomberku 14. decembra 1968. Viacerí autori sa zúčastňujú na krajskej výstave v Dubnici, na CVAF v Prahe má fotografie Polóni.

1969

Na okresnej výstave vystavujú Holec, Frolo, Dejčík, Belák, Chmelík, P. Surový 3. cena. Pokračuje Diaľkové školenie, lektor Lenko.

1970

Na l. celozväzovej výstave AFOZ v roku 1970 sa zúčastňujú dvaja autori (František Odehnal – cena AFOZ a Ivan Kenéz). Autori fotoklubu sa zúčastnili na výstavách AMFO, Mne Slovensko krása je. Ako zaslúžilí pracovníci kultúry boli vyznamenaní Lenko, Svoboda, Špryňár, Polóni. Na AMFO-Diafoto boli vyznamenaní Odehnal a Chmelík. Účastníci DŠF: Melek, Kňazovický, Šlachta, Petráš, L. Majerčík, P. Rydlo, lektori Holec, Polóni.

1971

Na výstave Človek a jeho zem v Senici vystavujú Odehnal, Surový a Polóni.

1972

Na krajských výstavách v roku 1972 a 1973 sa zúčastnili Ivan Kenéz, Milan Klas, Kršteník, Tóth, Brajerčík, Vlado Frolo, Miroslav Cheben, Iléš, Štefan Kňazovický; František Dejčík získava 3. cenu, Tono Jánoš čestné uznanie. Na celoslovenskej výstave krajinárskej fotografie majú svoje práce deviati členovia: Ján Bobák, František Dejčík, Miroslav Cheben, Bohumil Chmelík, Ivan Kenéz, Štefan Kňazovický, Kršteník a František Šlachta. V Amfoklube pracujú Michal Holec, Bohumil Chmelík, František Odehnal, Fedor Polóni, Peter Surový. Pod vedením lektorov Michala Holeca a Fedora Polóniho v rokoch 1970-1972 prebieha Diaľkové školenie fotografie s účasníkmi Dejčík, Šlachta, Svobodník, Melek, Klas, Tunák, Jančiar, Tóth st, Tóth ml. a ďalší. Ladislav Króner dostal pamätnú medailu pri 50. výročí fotoklubu a 5. výročí Fotofora.

1973

Krajská výstava fotografií v Bojniciach účasť Brajerčík, Frolo, Cheben, Kňazovický, Kenéz, Tóth st., Tóth ml., Dejčík 3.cena, Jánoš čestné uznanie, člen poroty Polóni. Na 3.výstave Krajina vo fotografii v Pov. Bystrici Dejčík, Cheben, Chmelík, Kenéz, Kňazovický, Šlachta, v porote Polóni. Vo fotoklube sa síce sformovala silná skupina autorov, no úzkoprsý prístup ZK ROH SCP k členom fotoklubu, nezamestnaným v SCP vytvára ťažko znesiteľnú atmosféru. Preto sa Fotosekcia na jeseň roku 1973 rozpadá a jej činnosť zaniká.

1974

Nie však nadlho. Vďaka pochopeniu Liptovského múzea v Ružomberku vzniká 24. januára 1974 Fotoklub Ružomberok, neskôr premenovaný na Fotoklub Liptovského múzea, do ktorého prešli všetci aktívni členovia z bývalej fotosekcie. Do vedenia sa dostáva trojica Milan Klas, Michal Holec, Fedor Polóni, ktorí za výdatnej pomoci Liptovského múzea pokračovali v prerušenej činnosti. Na petzvalovskom biennále Tri generácie v Piešťanoch vystavujú Dejčík a Cheben. Na 10. celoslovenskej výstave v Martine diplom a plaketa Polóni.

1975

Už v roku 1975 sa 29 členov fotoklubu (Belluš, Bobák, Dejčík, Frólo, Gémeš, Holec, Cheben, Jaroš, Jánoš, Kenéz, Klas, Š. Kňazovický, R. Kňazovický, J. Královenský, Križan, Krošlák, Króner, Melek, Mikuštiak, Mišura, Petráš, Polóni, Struhár, Surový, Šlachta, Špryňár, Tóth st., Tóth ml., Tunák) predstavilo svojimi 170 prácami na klubovej výstave v Lipt. múzeu. V sále Lipt. múzea bola sprístupnená spoločná výstava Zväzu slovenských fotografov a Svazu českých fotografů. Na Medzinárodnej výstave fotografií v Liberci sa zúčastnili Odehnal a Cheben. Na krajskej výstave vystavovali Cheben, Klas, Krošlák, Dejčík mal čestné uznanie, Jánoš odmenu. Na AMFO v Martine mal fotografie Polóni.

1976

V roku 1976 sa predsedom klubu stáva Jozef Petráš ml. Na krajskej výstave v Bojniciach zastupujú fotoklub Dejčík, Cheben, Jánoš, Krošlák, Loffaj, Tóthovci, Jánoš má odmenu. Š. Kňazovický dostal medailu za rozvoj ružomberskej fotografie, Polóni titul AFIAP. Na členskej výstave Amfoklubu sa zúčastňujú Dejčík, Cheben a Klas.

1977

Koncom roku 1977 preberá žezlo predsedu Mgr.Peter Surový, čerstvý absolvent FAMU v Prahe. Na ďalšej výstave Fotoklubu sa zúčastnili Belluš, Bobák, J. Čech, Dejčík, Frolo, Gémeš, Holec, Cheben, T. Jánoš, J. Jaroš, Klas, Š. Kňazovický, R. Kňazovický, Križan, Krošlák, Mikuštiak, Mišura, Melek, Mach, Š. Ižo, L. Struhár, I. Kronika, Petráš ml., Polóni, Novák, Svítok, P. Surový, S. Surový, Šlachta, Tóthovci, Tunák. Na okresnej výstave mali fotografie Dejčík, Cheben, Klas, Kňazovický, Krošlák, Melek, Sršeň, Tunák. Na 3. národnej súťaži ZSF sa zúčastnil Cheben a získal 1. cenu. Na druhom poschodí v Lipt.múzeu sme zriadili Minigalériu, v ktorej vystavovalo viacero členov Fotoklubu ako aj iných fotoklubov v Československu.

1978

Krajská výstava bola v Ružomberku, pričom fotoklub bol zastúpený týmito členmi: Greš, Jánoš, Klas, Loffaj, Melek, Tunák, Cheben dostal čestné uznanie a Krošlák odmenu. Aj III. Zväzová výstava bola v Ružomberku, nik z členov sa však nezúčastnil. Na okresnej výstave získal Melek ocenenie. Melek, Holec a Polóni sú delegovaní do rôznych porôt.

1979

Na 9. bienále v Tirgu-Mures v Rumunsku sa zúčastnili Klas, Holec, Greš, Melek, Krošlák, Jánoš, Cheben, Surový, Dejčík, Polóni mal čestné uznanie. Na výstave Amfoklubu v Pov. Bystrici, Žiline, Košiciach sa zúčastnili: Cheben, Jánoš, Klas. Uskutočnila sa okresná ako aj klubová výstava, Melek úspešný aj na výstave Mne Slovensko krása je. Popri fotoklube už niekoľko rokov úspešne pracuje a usporadúva každoročné výstavy fotoklub Dokument.

1980

V júni tohto roku sa uskutočnila v Komornej galérii fotografie MDKO v Bratislave reprezentačná výstava s názvom Z tvorby ružomberských fotografov amatérov. Zúčastnili sa: P. Surový, M. Klas, Krošlák, Tunák, S.Surový, Greš, Melek, Poloni, L. Struhár, Cheben. Žiaľ, kompletná kolekcia bola v bratislavskom osvetovom stredisku stratená (metodik Vrchovský) a dodnes sa z nej nič nenašlo. Klubová reprezentačná výstava bola v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Krajská výstava bola v apríli v Ružomberku, zúčastnili sa: Greš, Loffaj, Struhár.

Na okresnej výstave získal ocenenie Melek.

1981

Na výstave Mne Slovensko krása je v Pov.Bystrici vystavovali Melek a Klas, ktorý dostal cenu. Uskutočnila sa aj okresná výstava ako aj výstava členov fotoklubu. Na výstavách v L. Hrádku, L. Mikuláši a Nymburku sa zúčastnili viacerí členovia Fotoklubu.

1982

Na výstave Liptov vo fotografii získal Kňazovický 1.cenu a Melek čestné uznanie, na okresnej výstave tiež Kňazovický 1. cenu a Melek čestné uznanie. Na krajskej výstave v Ružomberku vystavovali Greš a Melek. Aby sme získali sponzora, bol založený Agrofotoklub s rovnakou členskou základňou. V galérii v B. Bystrici vystavoval svoje fotografie Peter Surový. V Liptovskom Hrádku bola vernisáž výstavy členov Fotoklubu.

1983

Ako ocenenie svojej práce dostal Ing. M. Cheben titul MZSF – majster ZSF. Jedným z najúspešnejších členov je Ján Greš, ktorý dosiaľ získal 23 cien v celoštátnych fotografických súťažiach.

Aj v tomto roku sa uskutočnila klubová výstava. Na okresnej výstave dostal V. Melek 2. cenu. Autorská výstava Ľ. Schmidu v kine Mier. Ing. M. Cheben získal titul MZSF.

1984

Na krajskej výstave sa zúčastnil Melek.

Tretiu cenu na AMFO Diafoto Martin dostal Cheben, zúčastnil sa Schmida. Greš na viacerých výstavách v Čechách a na Morave (Řevnice, Kaplice, Cheb, Liberec, Val. Meziříčí, Ostrava) získal štyri 1.ceny, druhú cenu a čestné uznanie. Na medzinárodnom salóne Fotoforum sa zúčastnili Schmida a P. Surový. Na okresnej výstave sa zúčastnili Polóni a Melek ceny dostali Schmida 1. cenu, Kronika cenu a čestné uznanie a Ižo cenu a čestné uznanie. Na Petzvalovej súťaži v Piešťanoch získal Schmida čestné uznanie. Na súťaži výtvarníkov Liptov 84 mal Peter Surový 4 fotografie.

1985

Na salóne Fotoforum mali snímky Melek a P.Surový, ktorý dostal čestné uznanie. Na okresnej výstave boli Melek, Mach 1. cena, St. Surový 1. cena, Schmida 1. cena a Ižo 2. cena za diapozitívy. Na krajskej výstave získal Mach 3. cenu a na AMFO čestné uznanie. Ing. Novák získal hlavnú cenu na výstave Agrokomplex 85 a na výstave V zemi přátel 1. cenu za diapozitívy. Uskutočnila sa tiež výstava Agrofotoklubu v L. Mikuláši s účasťou : Ižo, P. Surový, S. Surový, Cheben, Melek, Kňazovický, Kronika, Krošlák, Greš, Polóni, Schmida, Lang, Petráš ml., Loffaj, Novák, Klas. V Lipt. Múzeu sme nainštalovali výstavu Fr. Látala Fotografie z Oravy, Kysúc a Liptova. Na výstave Železnica a život okolo nej dostal Kronika 2.cenu. V Minigalérii mal autorskú výstavu Polóni. Schmida dostal Zlatú ihlicu Svazu českých fotografů.

1986

Na salón Fotoforum boli vybraté práce Chebena, P. Surového a Nováka Okresná výstava bola v L. Mikuláši a zúčastnili sa Kňazovický, Mach, Novák, Prokopová, hlavná cena Schmida, ďalšie ceny Melek, Polóni, Hanes, Ižo. Na krajskej výstave sa uchytili fotografie Meleka a S. Surového. Na výstavách Strom a Mne Slovensko krása je mal fotografie Polóni. Salón Interfoto Vsetín udelil cenu SČF Vladimírovi Melekovi a na výstave ZSF dostal Kronika Čestné uznanie. Na výstave Člověk sám proti sobě dostal Greš cenu poroty. Autorskú výstavu v D. Kubíne ako aj v Minigalérii L. Múzea mal Schmida. Na Bienále J. M. Petzvala a Zlatom svícne dostal čestné uznania a v celoštátnej súťaži Zlatá ihla 1. cenu Ľ. Schmida.

1987

Agrofotoklub, ktorého členovia boli súčasne aj členmi Fotoklubu, usporiadal pri svojom piatom výročí členskú výstavu. Agrofotoklub umiestnil svoju výstavu aj v Roháčoch v chate Primula. Zúčastnili sa P. Surový, Š. Ižo, Š. Kňazovický, I. Kronika, V. Melek, St. Surový, Ľ. Schmida, Lang, F. Hanes, J. Petráš ml., J. Mach, J. Greš, A. Loffaj, F. Polóni, M. Cheben, J. Novák, G. Krošlák. Na výstave ružomberských výtvarníkov Stretnutie sa zúčastnil P. Surový. Na 12. výstave ZSF sa zúčastnili Ižo, Kňazovický, Kronika, Loffaj, Melek, na prehliadke farebných diapozitívov ZSF Kňazovický a Melek. Vlado Melek mal pri svojom jubileu autorskú výstavu. Na výstave Strom získal Hanes Čestné uznanie. V Dolnom Kubíne mali spoločnú autorskú výstavu Ižo a Schmida. Na výstave liptovských výtvarníkov Liptov 87 mal svoje práce P. Surový.

1988

V Múzeu slovenského krasu mali spoločnú autorskú výstavu Melek a Polóni. Okresná výstava účasť : Čech, Hanes, Cheben, Ižo, Kamody, Kňazovický, Kronika, Melek, diapozitívy Hanes, Cheben, Kňazovický, Kochlica, Melek, Sabucha. 1.cena Čech, 2.cena Melek, 3.cena Cheben, Kňazovický, Kronika, čestné uznanie Cech, Hanes, Cheben, Ižo, Kronika, diapozitívy 1.cena Kochlica, 3.cena Hanes. Výstava Agrofotoklubu v Liskovej, účasť Ižo, P. Surový, Kňazovický, Kronika, Melek, St. Surový, Schmida, Lang, Hanes, Petráš, Mach, Greš, Loffaj, Polóni, Cheben, Novák, Krošlák. Na 15. Interfotoklube Vsetín mal Melek fotografiu. Lad. Cserei bol vyznamenaný Zlatým odznakom ZSF. Člen Fotoklubu Ján Greš získal titul AZSF a MZSF.

1989

Výstava k 65. výročiu fotoklubu a 150. výročiu vynálezu fotografie.

Fotoprofily – autorská výstava V. Meleka a Š. Kňazovického venovaná 150 výročiu vzniku fotografie.

Zlatý odznak ZSF bol udelený Fotoklubu L.múzea a Fotoskupine Dokument.

Na Salóne československej fotografie v Prahe sa zúčastnili Cheben, Kňazovický, Melek, Schmida.

Na výstave krajinárskej fotografie Mne Slovensko krása je v Pov. Bystrici vystavovali Cheben, Kňazovický, Melek, Hanes, Greš získal cenu. Ing. Miroslav Cheben dostal titul AZSF a Vladimír Melek MZSF.

1990

Na výstave Amfoklubu v B. Bystrici, Sp. Belej, Košiciach majú práce Cheben a Kňazovický. Členovia klubu boli : Polóni, Odehnal, Holec, Chmelík, P. Surový, Cheben, Dejčík, Klas.

5. roč. súťaže diapozitívov členov zsf v Lipt. múzeu sa zúčastnili Hanes, Kňazovický, Melek, na celoslovenskom AMFO dostal Hanes diplom.

1991

Medailou J. M. Petzvala bol ocenený org. výbor Fotofora a Bohumil Chmelík. Vladimír Melek sa zúčastnil na AMFO Diafoto v Galante. Na pražskej výstave Slovenská krajinárska fotografia, sa zúčastnili Dejčík, Greš, Cheben, Kňazovický, Loffaj a Melek. Hanes získal v medzinárodnej súťaži ZSF a na výstave Strom ceny, na okresnej výstave 3. cenu.

Na výstave Majstrov ZSF v Rakúsku a Maďarsku sa zúčastnili Melek, Cheben a Greš.

1992

Na výročnej výstave vystavovali Hanes, Kňazovický, Loffaj, Melek. V porote Speleofotografie v L. Mikuláši bol predsedom Polóni a na výstave sa zúčastnil F. Hanes st.

9. klubová výstava, máj 1992, účasť: P. Surový, Ižo, Kňazovický, Melek, S. Surový, Schmida, Loffaj, Cheben, Čech, Polóni. V Pov. Bystrici sa uskutočnila výstava Ružomberská fotografia, na ktorej sa zúčastnili Čech, Greš, Hanes, Cheben, Ižo, Kňazovický, Kronika, Loffaj, Melek, Polóni, Schmida. Na XII. Krajine vo fotografii v L. Mikuláši dostal cenu M. Cheben, účasť Cheben, Čech, Kňazovický. Na krajskej výstave v Ružomberku sa zúčastnil len Melek. Fr. Hanes st. mal fotografiu na Fotofore a usporiadal autorskú výstavu v SCP.

Fotoklub L.múzea, Fotoklub Dokument a Lipt. múzeum boli vyznamenané medailou J. M. Petzvala. Na výstave Slovenská krajina vo fotografii členov ZSF v Bratislave ako aj v Pov. Bystrici sa zúčastnili Greš, Cheben a Melek.

1993

V Posádkovom dome armády mali samostatné autorské výstavy Vladimír Melek a Fr. Hanes. V Pov. Bystrici. pripravili sériu rozsiahlych autorských výstav Vl. Melek, M. Cheben, Š. Kňazovický a J. Loffaj. Na XVII. výstave umel. fotografie členov ZSF mal 1. cenu M. Cheben, 3. cenu F. Hanes, Diplom ZSF V. Melek. Na medzinárodnej výstave ekologickej fotografie Strom získali 1. cena V. Melek, Cenu ZSF M. Cheben a Cenu GAFIK V. Melek. Výstava Strom bola reprízovaná vo Viedni a Krakove. Na seminári fotografie v L. múzeu prednášajú Kozáček, Paulovič, Muráni a na seminári Fotoforum Kozáček, Loffaj, Muráni, Paulovič, Boček a Holec.

Výstava Majstri ZSF je inštalovaná v Pov. Bystrici, účasť Greš, Melek.

Štefan Kňazovický predstúpil pred verejnosť vo vestibule VŠD so svojou fotografickou show.

Na XXII AMFO Diafoto v Humennom získali 1. cenu M. Cheben a čestné uznanie Kňazovický.

1994

Fotoklub vydal pri 70. výročí katalóg k výstave s úvodným textom od Polóniho. Na výstave sa zúčastnili : Schmida, Cheben, Polóni, Ižo, Hanes, Čech, P. Surový, St. Surový, Kňazovický, Lofaj, Greš, Melek. V januári bola vyhodnotená súťaž krajinárskej fotografie, usporiadaná Mestským úradom v Ružomberku, na ktorej sa z fotoklubu zúčastnili Cheben, Oľga Kuniaková, Kňazovický, M. Bednárová, V. Melek. Výstava nebola dostatočne organizačne zabezpečená, čo je veľkou škodou. Ing. M. Cheben mal autorskú výstavu v Pov. Bystrici. Ako každý rok, 19. výstava členov ZSF je v Ružomberku. Zúčastnili sa Kňazovický, Loffaj, Melek diplom a 2. cena ZSF, Cheben diplom a 3. cena ZSF. Na súvisiacom seminári sa zúčastnili mnohí členovia Fotoklubu. V porote medzinárodnej súťaže Speleofotografia je Polóni. Na 22. AMFO a Diafoto v Humennom dostal 2. cenu Cheben. Na seminári Fotoforum prednášajú Kozáček, Paulovič, Boček, Chmelík, Lofaj, Holec. Výstavy Slovenská krajina vo fotografii členov ZSF v Košiciach sa zúčastnili Greš, Cheben, Kňazovický, Melek. Titul AZSF dostal Vladimír Melek, MZSF Ing. Anton Loffaj.

1995

ZSF sa presťahoval do Ružomberka, predsedom sa stal Schmida, ďalší funkcionári Kozáček, Surový, Čech, Melek, Polóni, Hanes, Ižo, Kňazovický. V Národnej osvete č. 14 vyšli články V.Meleka Z histórie a súčasnosti ZSF a 20. výstava umel. fotografie v Ružomberku.

Výstava 70 rokov klubovej fotografie v Ružomberku. Fotoklub Lipt. múzea dostal Medailu J. M. Petzvala.

Seminár v L. múzeu o histórii fotografie

Na AMFO 95 dostal 1. cenu Schmida, čestné uznanie Cheben, Na Fotofore bola Ľ. Schmidovi udelená cena a diplom ZSF.

Aj 20. výstava ZSF bola v L.múzeu. Zúčastnili sa Hanes, Kňazovický, Olejník, Poliak, Cheben diplom ZSF a Melek diplom a 3. cena ZSF.

Zlatým odznakom ZSF boli vyznamenaní: Melek, Surový, Cheben

1996

Na 21. výstava ZSF boli v porote Medzihradský, Polóni, Schmida, Surový. Účasť : Čech, Dejčík, Hanes, Ižo, Mach, Melek, Olejník, Schmida, Kňazovický 3. cena. M. Cheben má autorskú výstavu v PDA v L. Mikuláši.

V zozname členov Fotoklubu figurujú P. Surový, Ižo, Kňazovický, Melek, S. Surový, Schmida, Loffaj, Cheben, Polóni, Čech, Hanes, Olejník, Poliak, Dejčík,

Fotoklub Dokument pokračuje v svojich každoročných členských výstavách.

1997

Na 22. výstave ZSF sú v porote. P. Surový, Polóni, Melek, 3. cenu dostal Cheben. Bola to posledná porota predsedu Fotoklubu P. Surového, ktorý zomrel 3. 7. 1997. Novým predsedom Fotoklubu sa stal Štefan Ižo a podpredsedom Ondrej Bruncko, ktorí túto funkciu vykonávajú dodnes. Na AMFO Diafoto získava 1. cenu Schmida.

1998

Porota 23. výstava ZSF Čech, Schmida, Polóni, v porote Speleofotografie Polóni.

Titul AZSF dostal Schmida. Vo Fotoklube sa objavujú nové tváre Juraj Rosinský, Vladimíra Chebenová, Zdenko Havlíček, František Hanes ml., Ľubor Prišegen, Pavol Nosko, Matúš Kollár, Viera Bačíková, Miloslav Hruševský a Kristián Mederly. Významným úspechom Fotoklubu bol zisk striebornej a bronzovej medaily na medzinárodnom salóne Interfotoklub vo Vsetíne. Členovia Fotoklubu získali aj ocenenia na salónoch Fotoforum a Strom ako i na Jarnom salóne.

1999

Na XIX. medzinárodnej výstave „KRAJOOBRAZ GÓRSKI“ v Novom Targu sa zúčastnili Juraj Rosinský, Schmida. Na Diafoto v Žiline Schmida dostal čestné uznanie. Počas Zimnej univerziády usporiadal Fotoklub výstavu na zimnom štadióne v Ružomberku.

2000

Aj na XX. ročníku výstavy „KRAJOOBRAZ GÓRSKI“ v Novom Targu sa Fotoklub, zastupovaný Chebenom, J. Rosinským, Ľ. Schmidom a Tatianou Zacharovskou. Titul AZSF bol udelený Ľ. Schmidovi.

2001

Na AMFO DIAFOTO v Žiline vystavovali: V. Melek, Š. Kňazovický, Adrián Faga, M. Cheben 2. cena, St. Surový 3. cena, Martin Popovič čestné uznanie. Ing. M. Chebenovi bol udelený titul AFIAP.

2002

Na medzinárodnej súťaži fotoklubov Interfotoklub vo Vsetíne bol v porote Schmida, Grand Prix mesta Vsetína dostala fotoskupina Experiment, ktorej členovia Ižo a Cheben sú aj členmi fotoklubu Ružomberok. V Belianskej galérii v Ždiari vystavoval svoje fotografie Kňazovický.

2003

Fotoklub usporiadal výmennú výstavu v Zlíne – Otrokoviciach. Autori: Butala, Čech, Faga, Greš, Halienka, Hanes ml., Hanes st., Cheben, Chebenová-Dúbravová, Chudjak, Ižo, Kňazovický, Melek, S. Surový, Novák, Schmida,

Ďalšia z výstav Fotoklubu sa uskutočnila v Námestove, kde vystavovali Butala, Čech, Faga, Greš, Halienka, Hanes ml., Hanes st., Cheben, Chebenová-Dúbravová, Chudjak, Ižo, Kňazovický, Melek, S. Surový, Novák a Schmida. Na každoročnom silvestrovskom posedení sa zišlo cca 25 členov s manželkami. V Petzvalovom mapovom okruhu mali fotografie Schmida, Cheben, Chebenová, Kňazovický. Titul AZSF bol udelený Ing. F. Polónimu.

2004

Na výstave Slovensko moje v Komárne sa zúčastnili Hanes st., Kňazovický, J. Olejník, Ľ. Schmida, Daniel Grenčík 1. cena, M. Cheben čestné uznanie. Titul AZSF bol udelený JUDr. J. Čechovi, MZSF Ľubomírovi Schmidovi. V Lipt. múzeu bola na 1. poschodí obnovená Minigaléria Fotoklubu. Medzi členmi Fotoklubu nachádzame mená ako Ing. M. Cheben AFIAP, AZSF, MZSF, Ľ. Schmida AZSF, MZSF, JUDr. J. Čech AZSF, Mgr. S. Surový, Š. Ižo, V. Chebenová Dúbravová, D. Chudjak, Mgr. Š. Halienka, V. Melek AZSF, MZSF, Š. Kňazovický, Ing. F. Polóni AFIAP, AZSF, O. Bruncko, J. Rosinský, J. Surový, Fr. Hanes st., Fr. Hanes ml., M. Hrušovský, J. Olejník, Ing. V. Poliak, M. Baláž, Ing. J. Maga, D. Grenčík, M. Uličný, I. Kenéz, J. Bobák, Ľ. Prišegen, D. Šooš, M. Kollár, M. Popovič, A. Faga, R. Butala a ďalší.

V predchádzajúcom texte sú spomínaní mnohí autori, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju nielen ružomberskej ale aj slovenskej fotografie. Nezanedbateľný podiel na tomto rozvoji majú aj ďalší, často i nefotografujúci organizátori, bez ktorých by sa situácia vo fotoklube asi vyvíjala ináč. Spomeniem aspoň Dr. Milana Huštáka, PaedDr. Ladislava Csereia, Milana Bočeka, Karola Klváčka ale aj Ladislava Noela, Annu Košíkovú Barancovú a Soňu Záhorovú.

Osemdesiat rokov je veľa, ružomberský fotoklub za tento čas prešiel mnohými peripetiami ale práca, ktorá zostáva za jeho členmi je natrvalo zapísaná do histórie slovenskej fotografie.

Ing. Fedor Polóni
28. 6. 2004

Literatúra
/1/ Archív Liptovského múzea v Ružomberku
/2/ Zbierka L.Noela, uložená v archíve Lipt. múzea v Ružomberku
/3/ V.Weiss: Z histórie fotografie v Ružomberku /rukopis/
/4/ články V.Meleka, záznamy V.Jansíka a I.Svobodu, vlastný archív