Fotoklub RK 1924, o.z.

„Aktivitapodporená zo zdrojov Mesta Ružomberok“

vyhlasuje fotografickú súťaž

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 8

2023

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných /vo fotografických kluboch a zväzoch/ a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k mestu Ružomberok, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho blízkeho okolia – neplatí pre tému 1. a 2.

Témy súťaže:

Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku autora

        1. Môj najlepší záber

        2. Moja rodina, práca, dovolenka

        3. Moje mesto Ružomberok

Kalendár súťaže:

Otvorenie súťaže:                              1.7.2023, 00:00:00

Uzávierka prijímania fotografií:       30.9.2023, 23:59:59

Porota:                                               6.10. – 8.10.2023

Členovia poroty: Ľubica Kremeňová, Ján Greš, Mária Vašicová                          

Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 – spolu 5,00 € na autora

Zaplatenie účastníckeho poplatku:   najneskôr do 30.9.2023pripísaním na účet o.z.

                                                           Fio banka, IBAN: SK 38 8330 0000 0026 0188 3274

Oznámenie výsledkov:                     

Vernisáž výstavy:                              4. 11. 2023 o 17.00

Výstava v Liptovskom múzeu Ružomberok:           1. 11. – 30. 12. 2023

Ceny v súťaži:                      Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:

                                                           1. cena 70 Eur

                                                           2. cena 50 Eur

                                                           3. cena 30 Eur

                                               Cena Fotoklubu RK 1924

                                               Cena fotoportálu fototime.sk

Technické zabezpečenie a podpora:  WANAKA Education, s.r.o., Liptovský Hrádok

V Ružomberku 1.7.2023

            Štefan Ižo                         Stanislav Surový                                Fedor Polóni

Fotoklub RK 1924                Fotoklub RK 1924                            Fotoklub RK 1924

predseda                                      člen                                                           člen

Príloha č.1 – pravidlá súťaže

Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: o.z. Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk)

s podporou Mesta Ružomberok a v spolupráci so spoločnosťami WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok a WANAKA Education, s.r.o. Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník“).

1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WANAKA Education, s.r.o. Liptovský Hrádok, ktorá je prevádzkovateľom fotoportálu fototime.sk.

2. Termín konania súťaže je od 1.7.2023, 00:00:00 do 30.9.2023, 23:59:59.

3. Určená je pre neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie.

4. Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 – spolu 5,00 € na autora. Výška poplatku sa nemení, ak autor zašle svoje fotografie len do jednej súťažnej témy. Poplatok je potrebné uhradiť na účet Fio banka, pobočka Liptovský Mikuláš, IBAN: SK 38 8330 0000 0026 0188 3274 najneskôr 30. 9. 2023. Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uviesť do doplňujúcich údajov k platbe svoje meno a priezvisko a RF2023

5. Fotografe v žiadnej zo súťažných tém nebudú bez úhrady účastníckeho poplatku  zaradené do súťaže ani

predložené porote.

6. Súťažné fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu www.fototime.sk

7. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne štyri digitálne fotografie.

8. Do súťaže budú prijaté a zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú: formát JPG, minimálna veľkosť 1.0 MB a maximálna veľkosť 8.0MB.

9. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe:

e-mail, meno a priezvisko, telefonický kontakt, celú adresu.

Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutm telefónneho čísla a e-mailu) a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitm poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľov.

10. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografckého diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré im umožňujú bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom jeho propagácie pri zachovaní autorských práv autora.

11. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná mená autorov. Mená autorov

technický servis zverejní až po vyhodnotení.

12. Porota má právo niektorú z cien neudeliť.

13. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.fotoklub.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografi s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

17. Usporiadateľ z vybratých  fotografí vyhotoví zväčšeniny, ktoré budú vystavené.

„Aktivita podporená zo zdrojov Mesta Ružomberok“

© 2022 fototime.sk, WEGA LH, s.r.o., WANAKA Education, s.r.o. a o.z. Fotoklub RK 1924 Ružomberok