ČLENOVIA KLUBU

Baláž Marián
Debnárik Ferdinand
Greš Ján
Hanes František st.
Chudjak Dušan
Ižo Štefan
Kameník Bartolomej
Kardošová Zuzana
Klimkovský Slavomír
Kňazovický Štefan
Könözsi Štefan
Kralovenský Peter

Michálek Ján
Mlynárik Tomáš
Moravčík Jaroslav
Oscity Philipp M.
Pastorek Róbert
Pechová Eva
Poliak Viktor
Polóni Fedor

Salzmann Jiří
Sliačan Milan
Surový Juraj
Surový Stanislav
Tomčíková Anna
Tunák Maroš
Uličný Matej

Vavriňák Anton
Zelinka Martin
Žištiak Jozef

30 členov

ČESTNÍ ČLENOVIA

Medzihradský Vlado
Šlachta František
Melek Vladimír

ZOSNULÍ ČLENOVIA

Klas Milan
Kralovenský Vladimír
Surový Peter
Krošlák Augustín
Petráš Jozef 

Kamody Vlado
Jansík Vladimír
Halienka Štefan
Svobodník Jozef
Cheben Miroslav
Svoboda Ivan
Vavriňák Serafín
Rajecký Jozef
Dejčík František

Dugas Jozef

pozastavené čl.

Olejník Jozef

navštív priateľov

îFotoklub Šalgotarján
îCieszyńskie towarzystwo fotograficzne
îFotoklub K.Plicku Martin
îFK GRANUS Brezno
îFK Hexagon N.Zámky
îFK Fénix Pov.Bystrica
îBanskobystrický fotoklub
îFK K-91 Košice
îFotoklub Galanta
îBARDAF Bardejov
îBARDFA
îFotoklub Jablunkov
îFK Gama Žilina
îFotoklub Helios Komárno
îFotoklub Prostějov
îSvaz českých fotografů
îZväz slovenských fotografov
îSlovenská federácia fotografov
îČeská federace fotografickýc umělcú

sponzori 

 

ÚVODNÁ STRÁNKA

Pozývame do nášho fotoklubu všetkých nadšencov fotografie zblízka i zďaleka, vo veku od 10 do 100 rokov. Pošlite mail alebo jednoducho príďte na schôdzu.

 

Najbližšia schôdza Fotoklubu bude

vo štvrtok 26. septembra 2019
o 18.00 
v Drevokupe
na Sládkovičovej ulici 
 


úvod predsedu    kontakty

stanovy klubu    história klubu

médiá o nás    rozpis fotogalérie


Práve v tomto roku sa Fotoklub RK 1924 dožíva 95. rokov svojho aktívneho života

Činnosť neprerušil ani počas vojnových rokov. Je výrazným hráčom na scéne kultúrneho života v Ružomberku.
Svojou činnosťou sa podpisuje pod fotografické dianie na Slovensku i v zahraničí.
 Počas svojho pôsobenia pri Liptovskom múzeu usporiadal vyše 150 fotografických výstav len v jeho priestoroch.
Je úspešným organizátorom kultúrnych podujatí, ako Stretnutie pre  život a vernisáží pri vyhlásení výsledkov fotografickej súťaže Ružomberčania fotografujú.
Publikačne sa prejavil vydaním kníh
Profil ružomberskej fotografie, 88 rokov v meste a Liptov objektívom.
Medzinárodné stretnutie fotografov INTERfotoPLENER Liptov
3. až 5. mája 2019 organizoval už po 17. raz.
Ku svojmu 95. výročiu pripravil sériu výstav fotografií,
ktoré uvedie doma i v zahraničí.

Od 1.júna spúšťame

Fotoklub RK 1924, o.z.

s podporou Mesta Ružomberok

a Roba Kolára

vyhlasuje fotografickú súťaž

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 4

2019

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných, neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s pravidlami súťaže (príloha č.1) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie.

 

Témy súťaže:

Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém:

          1. Moje mesto Ružomberok

          2. Moja rodina, práca, dovolenka

          3. Môj najlepší záber

Kalendár súťaže:

            Otvorenie súťaže:                               1. 6. 2019, 00:00:00

            Uzávierka prijímania fotografií:        20. 9. 2019, 23:59:59

            Porota:                                                 21. 9. - 23. 9. 2019

            Zaplatenie účastníckeho poplatku:    najneskôr do 20.9.2019   pripísaním na účet o.z. Prima banka, pobočka Ružomberok,                         IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

            Oznámenie výsledkov:                         2. 11. 2019

            Vernisáž výstavy:                                 2. 11. 2019 o 18.00

            Výstava v Synagóge Ružomberok     2. 11. - 30. 11. 2019

Ceny v súťaži:

Témy 1, 2 a 3 – finančné ceny v každej téme vo výške:

                                                                       1. cena            70 Eur

                                                                       2. cena            50 Eur

                                                                       3. cena            30 Eur

Technické zabezpečenie a podpora: WEGA LH, s.r.o., Liptovský Hrádok

 

V Ružomberku 20. 5. 2019

                        Štefan Ižo v.r.                                                          Ing. Fedor Polóni v.r.                             predseda Fotoklubu RK 1924                                člen  Fotoklubu RK 1924

 

Príloha č.1 - pravidlá súťaže

 

Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: o.z. Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk)  s podporou Mesta Ružomberok,Róberta Kolára a v spolupráci so spoločnosťami WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok a WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník“).

 

1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok (www.wegalh.sk), ktorá je slovenským výrobcom profesionálnych dochádzkových a identifikačných systémov, ktoré predáva pod označením WIS/K.

 

2. Termín konania súťaže je od 1. 6. 2019, 00:00:00 do 20. 9. 2019, 23:59:59.

 

3. Určená je pre neorganizovaných  a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie.

 

4. Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 - spolu 5,00 € na autora. Výška poplatku sa nemení, ak autor zašle svoje fotografie len do jednej súťažnej témy. Poplatok je potrebné uhradiť na účet Prima banka pobočka Ružomberok, IBAN  SK 55 3100 0000 0043 2003 5518. najneskôr 20. 9. 2019. Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uviesť do doplňujúcich údajov k platbe svoje meno a priezvisko a RF2019.

 

5. Bez úhrady účastníckeho poplatku nebudú  fotografie v žiadnej zo súťažných tém zaradené do súťaže ani predložené porote.

 

6. Súťažné fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu www.fototime.sk

 

7. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne štyri digitálne fotografie.

 

8. Do súťaže budú prijaté a zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú: formát JPG,  minimálna veľkosť 1.0 MB a maximálna veľkosť 8.0 MB.

 

9. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe:  e-mail, meno a priezvisko, telefonický kontakt, celú adresu.

Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutím telefónneho čísla a e-mailu) a ďalšieho  marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitím poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľov.

 

10. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografického diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré im umožňujú bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom jeho propagácie pri zachovaní autorských práv autora.

 

11. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná  mená autorov. Mená autorov technický servis zverejní až po vyhodnotení.

 

12. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu.

 

13. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

 

14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.fotoklub.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.

 

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

 

16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografii s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

 

17. Usporiadateľ z fotografií vybratých porotou vyhotoví zväčšeniny, ktoré budú vystavené  v Synagóge Ružomberok.

 

 

 

© 2017 fototime.sk, WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group s.r.o. a o.z. Fotoklub RK 1924 Ružomberok

 


 Meniny na web

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Galéria Fotoklubu v Liptovskom múzeu je pre neprijateľné podmienky zo strany múzea ZRUŠENÁ

Výstava Fotoklubu RK 1924
MANIFEST 94
v Salgótarjáne
30.5.20199

pozri viac

AKCIE FOTOKLUBUXVII. INTERfotoPLENER LIPTOV
3. - 5.mája 2019

pozri viac

správy a názory

Kniha
Liptov objektívom je
beznádejne vypredaná
otografom nadelilo dotácie stiahni si