ČLENOVIA KLUBU

Baláž Marián
Debnárik Ferdinand
Greš Ján
Chudjak Dušan
Ižo Štefan
Kameník Bartolomej
Klimkovský Slavomír
Kňazovický Štefan
Könözsi Štefan
Kralovenský Peter
 
Mlynárik Tomáš
Moravčík Jaroslav
Mundier Anton
Oscity Philipp M.
Pastorek Róbert
Poliak Viktor
Polóni Fedor

Salzmann Jiří
Sliačan Milan
Surový Juraj
Surový Stanislav
Tomčíková Anna
Tunák Maroš
Uličný Matej

Vavriňák Anton
Weissová Zuzana
Zelinka Martin
Žištiak Jozef

28 členov

PRIATELIA

Pechová Eva
Hanes František st.
Mydlo Marián

ČESTNÍ ČLENOVIA

Medzihradský Vlado
Melek Vladimír

ZOSNULÍ ČLENOVIA

Klas Milan
Kralovenský Vl.
Surový Peter
Krošlák Augustín
Petráš Jozef 

Kamody Vlado
Jansík Vladimír
Halienka Štefan
Svobodník Jozef
Cheben Miroslav
Svoboda Ivan
Vavriňák Serafín
Rajecký Jozef
Dejčík František

Dugas Jozef
Šlachta František

pozastavené čl.

Olejník Jozef

navštív priateľov

îFotoklub Šalgotarján
îCieszyńskie towarzystwo fotograficzne
îFotoklub K.Plicku Martin
îFK GRANUS Brezno
îFK Hexagon N.Zámky
îFK Fénix Pov.Bystrica
îBanskobystrický fotoklub
îFK K-91 Košice
îFK Nova Košice
îFotoklub Galanta
îBARDAF Bardejov
îBARDFA
îFotoklub Jablunkov
îFK Gama Žilina
îFotoklub Helios Komárno
îFotoklub Prostějov
îSvaz českých fotografů
îZväz slovenských fotografov
îSlovenská federácia fotografov
îČeská federace fotografickýc umělcú

sponzori 

 

ÚVODNÁ STRÁNKA

Pozývame do nášho fotoklubu všetkých nadšencov fotografie zblízka i zďaleka, vo veku od 10 do 100 rokov. Pošlite mail alebo jednoducho príďte na schôdzu.

Najbližšia schôdza Fotoklubu bude

vo štvrtok 15.októbra
o 17. hodine
v Drevokupe
na Sládkovičovej ulici 


úvod predsedu    kontakty

stanovy klubu    história klubu

médiá o nás    rozpis fotogalérie

________________________________

Pretože sme v piatom ročníku súťaže Ružomberčania fotografujú
 použili inovovanú verziu software,
 pre záujemcov ktorí by mali s týmto inovovaným software problémy,
 zriaďujeme
linku prvej pomoci na týchto adresách:

izofoto@gmail.com
fedor39@gmail.com
0903 442 096

UZÁVIERKA 27.septembra!

_________________________________

Fotoklub RK 1924, o.z.

s podporou Mesta Ružomberok a Roba Kolára
vyhlasuje fotografickú súťaž

RUŽOMBERČANIA FOTOGRAFUJÚ 5

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem o mesto Ružomberok a jeho okolie, priblížiť život v ňom, zachytiť a zdokumentovať jeho premeny. Pritiahnuť všeobecný záujem o fotografiu a tvorbu s ňou spojenú, fotografické a umelecké dianie, o kultúrne príležitosti v meste.

Súťaž je určená pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie  ktorí majú vzťah k nášmu mestu, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Fotografie môžu zaslať len ich autori.

Do súťaže sa prostredníctvom internetového portálu http://www.fototime.sk v súlade s cieľom a pravidlami súťaže (príloha) prijímajú digitálne alebo digitalizované fotografie z oblasti Ružomberka a jeho okolia v rámci Liptova.

Témy súťaže:

Súťaž je rozdelená do nasledovných súťažných tém bez obmedzenia veku autora

1. Moje mesto Ružomberok

2. Moja rodina, práca, dovolenka

3. Môj najlepší záber

Kalendár súťaže:

Otvorenie súťaže: 4. 7. 2020, 00:00:00

Uzávierka prijímania fotografií:  27. 9. 2020, 23:59:59

Porota: 1. 10. - 4. 10. 2020

Porota: Ľubica Kremeňová, AFIAP, František Glombek, Peter Rybín

Zaplatenie účastníckeho poplatku: najneskôr do 27. 9. 2020 pripísaním na účet o.z. Prima banka, pobočka Ružomberok, IBAN: SK 55 3100 0000 0043 2003 5518

Oznámenie výsledkov: 20. 10. 2020

Vernisáž výstavy: 31. 10. 2020 o 18.00

Výstava Synagóga Ružomberok 15. 10. - 15. 11. 2020

Ceny v súťaži:

finančné ceny v každej téme vo výške:

1. cena 70 Eur

2. cena 50 Eur

3. cena 30 Eur

Cena Roba Kolára

Cena Fotoklubu RK 1924

Technické zabezpečenie a podpora: WEGA LH, s.r.o., Liptovský Hrádok

 

V Ružomberku 20. 6. 2020

Štefan Ižo v.r
Stanislav Surový v.r.
Fedor Polóni v.r.                      

 

 

Príloha - pravidlá súťaže

Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je: o.z. Fotoklub RK 1924 (www.fotoklub.sk) s podporou Mesta Ružomberok, Roba Kolára a v spolupráci so spoločnosťami WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok a WANAKA Group, s.r.o. Liptovský Hrádok (ďalej aj „Spolupracovník“).

1. Technický servis zabezpečuje spoločnosť WEGA LH, s.r.o. Liptovský Hrádok (www.wegalh.sk), ktorá je slovenským výrobcom profesionálnych dochádzkových a identifkačných systémov, ktoré predáva pod označením WIS/K.

2. Začiatok príjmu fotografií je 4. 7. 2020, 00:00:00 do 27. 9. 2020, 23:59:59.

3. Určená je pre neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie.

4. Účastnícky poplatok je pre súťažné témy 1, 2 a 3 - spolu 5,00 € na autora. Výška poplatku sa nemení, ak autor zašle svoje fotografie len do jednej súťažnej témy. Poplatok je potrebné uhradiť na účet Prima banka pobočka Ružomberok, IBAN SK 55 3100 0000 0043 2003 5518. najneskôr 27. 9. 2020. Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uviesť do doplňujúcich údajov k platbe svoje meno a priezvisko a RF2020.

5. Fotografe v žiadnej zo súťažných tém nebudú bez úhrady účastníckeho poplatku  zaradené do súťaže a predložené porote.

6. Súťažné fotografie je možné zaslať len prostredníctvom internetového portálu www.fototime.sk

7. Do každej súťažnej témy je možné prihlásiť pri splnení podmienok maximálne štyri digitálne fotografie.

8. Do súťaže budú prijaté a zaradené iba fotografie, ktoré splnia aj technické kritéria, ktorými sú: formát JPG, minimálna veľkosť 1.0 MB a maximálna veľkosť 8.0MB.

9. Pri registrácii na internetovom portáli každý súťažiaci vyplní aj údaje o svojej osobe: e-mail, meno a priezvisko, telefonický kontakt, celú adresu.

Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie usporiadateľa s účastníkmi súťaže. Ich zaslaním účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení Zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi s cieľom vyhodnotenia súťaže, ponuky účasti v novej súťaži (súhlas s poskytnutm telefónneho čísla a e-mailu) a ďalšieho marketingového spracovania. Ide najmä o súhlas s použitm poskytnutého mena, adresy, fotografie alebo obrazového materiálu v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach usporiadateľov.

10. Súťažiaci zaslaním fotografie (fotografckého diela) do súťaže prenecháva Usporiadateľovi ku nej autorské práva v rozsahu, ktoré umožňujú bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu vyhotoviť rozmnoženinu diela, túto vystavovať a uverejňovať za účelom jeho propagácie pri zachovaní autorských práv autora.

11. Súťažné fotografie vyhodnotí odborná porota. Porota pri hodnotení nepozná mená autorov. Mená autorov technický servis zverejní až po vyhodnotení.

12. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Porota zároveň vyberie výstavnú kolekciu.

13. Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné a právoplatné.

14. Mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie, budú zverejnené na webovej stránke www.fotoklub.sk. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky alebo e-mailom.

15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie, alebo snímky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

16. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie fotografie na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva alebo nedisponuje súhlasom osoby zachytenej na fotografi s jej zverejnením, ak je to z dôvodu platnej legislatívy nutné a pod.).

17. Usporiadateľ z vybratých  fotografií vyhotoví zväčšeniny, ktoré budú vystavené v Synagóge Ružomberok.

 

© 2017 fototime.sk, WEGA LH, s.r.o., WANAKA Group s.r.o. a o.z. Fotoklub RK 1924 Ružomberok

______________________

 


 Meniny na web

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ

Galéria Fotoklubu v Liptovskom múzeu je pre neprijateľné podmienky zo strany múzea ZRUŠENÁ, používa ju ZSF, Fotoforum a Strom. Fotoklub na výstavy používa priestory knižnice KU, FF KU a Synagógy.

Výstava Fotoklubu
MANIFEST 95
v Stropkove
4.2-31.3.2020


pozri viac

AKCIE FOTOKLUBUNovoročné stretnutie
4.1.2020

pozri viac

správy a názory

 

XVIII. INTERfotoPLENER LIPTOV 2020
16. - 18,10.2020
Ružomberok
Penzión Gejdák

 

Kniha
Liptov objektívom je
beznádejne vypredaná
otografom nadelilo dotácie stiahni si knihu

Kniha Manifest 95 je členom k dispozícii u predsedu Fotoklubu

Pozri si knihu