kronika 2008

Novoroèné stretnutie èlenov fotoklubu a hostí z Bie³ska-Bia³ej, Jablonky a Trstenej v Panskom dome

5.1.2007


Fotoreportáž