úvodný príhovor

História fotoklubu siaha až do roku 1924, čo radí klub na druhé miesto najstarších fotoklubov na Slovensku. Členovia fotoklubu sa okrem činnosti v klube počas celej existencie aktívne zapájali aj do organizovania medzinárodných fotografických súťaží (Fotoforum, Strom), a tiež do organizovania fotografov vo Zväze slovenských fotografov (ZSF), ktorý bol založený v Ružomberku v r.1968 a po zrušení dotácií štátu sa z Bratislavy opäť vrátil do Ružomberka.

Členská základňa fotoklubu je dosť rôznorodá a tvoria ju tak študenti ako dôchodcovia, robotníci, technici a aj podnikatelia. Počet aktívnych členov klubu, ktorí sa zapájajú svojou tvorbou do obosielania výstav je v súčasnosti okolo 20.

Témy, ktoré zaujímajú členov fotoklubu sú od krajinárskej fotografie cez makrofotografiu, reportážnu fotografiu a v posledných rokoch je to digitálna a manipulovaná fotografia. V posledne menovanej kategórii dosiahli členovia klubu viaceré úspechy v rámci Slovenska ale aj na medzinárodných súťažiach. Fotoklub je zapojený do Petzvalovho mapového okruhu, čo umožňuje členom konfrontovať svoju tvorbu s tvorbou kolegov v rámci Slovenska, hodnotiť práce iných a čerpať inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. V roku 2004 sa fotoklub oslavoval 80. výročie svojho založenia

Štefan Ižo, predseda Fotoklubu Liptovského múzea

The history of the photo club goes back to 1924 and that is the turning point of the important changes involved in the history. When it comes to the placement of this club it is the second out of the oldest photo clubs all over Slovakia.

The members of the club used to be engaged in many activities. Particularly, they organized international competitions, such as (Fotoforum, Strom) and also other activities involved in the photo club, such as Slovak Photographer Association, which was established in 1968 in Ružomberok. This establisment moved to Bratislava and finally returned to Ružomberok in 1995.

The number of active members of the club involved in organizing the exhibitions is about 20. The main ideas which are attractive for the members of the photo club started with country themes, macrophoto, report photo and finally developed into digital and manipulation photo.

The last mentioned cathegory was awarded as the most outstanding and the members achieved excellent results when it comes to the international competitions in Slovakia.In 2004 the photo club celebrates its  80 anniversary when it comes to the establishment of this unique club.

Štefan Ižo, chairman of the club

Le Fotoklub a été créé en 1924, c'est le deuxième plus vieux club de photo en Slovaquie. Durant toute l'existence, les membres du club, outre leur activité, ont participé et organisé au concours international de photographie FOTOFORUM et notamment au FOTOFORUM-PHOTOFORUM, STROM. Ils sont aussi à l'origine de la création de l'Union des photographes slovaques en décembre 1968 à Ružomberok. Ils s'installeront quelques temps à Bratislava et lorsque l'Etat supprime la dotation, l'Union des photographes revient à Ružomberok.

Les membres du Fotoklub ont des fonctions très diversifiées, nous y trouvons des étudiants, des pensionnés, des ouvriers, des techniciens et des entrepreneurs. En 2005, 24 membres paient leur contribution au club et actuellement et à ce jour, 14 sont actifs et proposent leurs créations en participant à des expositions. Sept membres organisent les expositions d'auteur.  Les thèmes favoris des membres du club sont, notamment, les paysages, la nature, la macro-photographie, les reportages documentaires et depuis quelques temps, la manipulation de la photo digitale.

Cette dernière catégorie a un vif succès en Slovaquie et dans les concours internationaux. Le Fotoklub de Ružomberok  a organisé 12 exposition de photos en 2005 à la Mini galerie du Musée Liptovske de Ružomberok. Mais aussi à l'exposition de clubs de la ville de Surany - à la maison communale – et à la maison de la culture de la ville de Namestovo. En mars 2005, Le Fotoklub a organisé la première exposition internationale de "photo de plein air" dans la région Orava, à  Biela Farma (Oravska Podhora). Le Fotoklub de Ružomberok a participé, pour la quatrième année, au concours du Petzval Tour de Slovaquie. A l'occasion de ces confrontations, ils ont pu apprécier les créations et le travail de leurs collègues slovaques et s'en inspirer pour leur propre création.

Štefan Ižo