stanovy

Základné ustanovenia.

§ 1. Názov združenia: Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok.

§ 2. Sídlo združenia: Liptovské múzeum,  Š.N.Hýroša 10,  034 01  Ružomberok

§ 3. Cieľ združenia: Združovať záujemcov o fotografiu, organizovať a realizovať výstavy fotografií, odborné semináre, školenia, fotovýlety, multimediálne projekcie. Propagovať a podporovať fotografiu. Vydávať katalógy, prospekty, príručky, publikácie a multimediálne nosiče. Organizovať klubovú činnosť.

Členstvo

§ 4. Členstvo vo Fotoklube môže byť pre fyzické a právnické osoby

a./ riadne / individuálne /
b./ čestné

§ 5. Riadnym členom Fotoklubu sa môže stať každý občan Slovenskej republiky na základe prihlásenia sa, predloženia 10 fotografií výstavného formátu a zaplatení členského poplatku. O prijatí rozhoduje členská schôdza hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. Dokladom o právoplatnom členstve je zápis o prijatí v zápisnici z členskej schôdze a preukaz člena fotoklubu.

§ 6. Čestnými členmi sa môžu stať organizácie, ktoré pomáhajú Fotoklubu finančne alebo materiálne zabezpečovať výstavnú a školiacu činnosť. Ďalej významné osobnosti kultúrneho a verejného života ktorí neplatia členský príspevok. Zahraniční študenti a občania dočasne žijúci na území Slovenskej repubbliky, ktorí prispievajú na organizačno - výchovnú, školiacu a výstavnú činnosť pri reprezentácii doma i v zahraničí. O prijatí čestného člena rozhoduje výbor Fotoklubu na základe pripomienok riadnych členov  na členskej schôdzi.

Práva a povinnosti členov

§ 7. Riadni členovia  majú právo  byť volení do výboru Fotoklubu. Môžu svojimi radami, požiadavkami a rozhodnutiami ovplyvňovať činnosť, zúčastňovať sa na všetkých podujatiach usporiadaných Fotoklubom, požadovať a dostávať informácie o výstavách, fotopodujatiach, rokovaniach a rozhodnutiach výboru Fotoklubu, využívať možné výhody vyplývajúce z členstva pri autorských výstavách v Mnigalérii Fotoklubu v Liptovskom múzeu Ružomberok. Čestní členovia nemajú právo byť volení do orgánov  Fotoklubu, nemajú právo hlasovať, nemajú prístup ku všetkým informáciám  o Fotoklube. Majú právo zúčstňovať sa schôdzí, diskutovať, radiť, pomáhať pri akciách Fotoklubu.

Všetci členovia sú povinní

§ 8. Dodržiavať Stanovy  Fotoklubu pri Liptovskom múzeu  Ružomberok, podľa svojich možností a schopností podporovať a zúčastňovať sa na plnení stanovených úloh, domácich i medzinárodných výstav, vlastnou aktivitou zvyšovať svoju tvorivú, estetickú, etickú, umeleckú a technickú úroveň fotografickej tvorby, vždy chrániť dobré meno Fotoklubu, Liptovského múzea, mesta Ružomberok a sponzorov pri organizačnej, výstavnej a reprezentačnej činnosti, riadne plniť úlohy a záväzky vyplývajúce z prijatých funkcií a zodpovedať sa členom Fotoklubu. Platiť členské príspevky, dohodnuté a schválené na členskej schôdzi.

Zánik členstva

§ 9. Riadne a čestné členstvo zaniká zomretím, vystúpením, ukončením pobytu na území Slovenskej republiky, vylúčením pre hrubé porušenie Stanov a vyvíjaním činnosti, ktorá je v rozpore zo zásadami Fotoklubu.

Náplň činnosti Fotoklubu

§ 10. Organizovať a rozvíjať fotografiu dokumentárnu, reportážnu a umeleckú ako kultúrnu činnosť po stránke etickej, estetickej a umeleckej, na dobrej technickej úrovni. Organizovať školenia pre členov o fotografickej tvorbe, organizovať  výstavnú činnosť a fotostretnutia podľa finančných možností. Pravidelne poriadať Bienále klubovej výstavy. Organizovať a realizovať reprezentačné výstavy Fotoklubu po Slovensku a zahraničí na recipročnom základe, ako i autorské výstavy v Minigalérii Fotoklubu v Liptovskom múzeu. Pri požiadavke iných  zabezpečiť lektorov pri školeniach zo skúsených členov fotoklubu ako i účasť v porotách. Pri zvolení do vyšších fotografických inštitúcií sa pravidelne zúčastňovať na ich rokovaniach a o ich výsledku informovať členskú základńu. Fotografickou tvorbou vzorne reprezentovať Fotoklub pri Liptovskom múzeu, Liptovské múzeum, mesto Ružomberok a sponzorov na rôznych výstavách doma i v zahraničí. Informovať o činnosti Fotoklubu odborné fotografické časopisy, dennú tlač, rozhlas a televíziu. Poverený člen Fotoklubu s pomocníkmi  vedie Minifotogalériu v priestoroch Liptovského múzea Ružomberok. Táto galéria sa využíva pre recipročné výstavy  aj iných fotoklubov a autorov zo Slovenska a zahraničia. Ku výstavám a organizovaným akciám vydáva katalógy, plagáty, príručky. Fotoklub pri Liptovskom múzeu môže vykonávať reklamnú, publikačnú, propagačnú, prednáškovú, výstavnú a školiacu činnosť.

Hospodárenie Fotoklubu

§ 11. Hlavnými zdrojmi prijmov Fotoklubu sú:

- členské príspevky
- sponzorské z reklamy v katalógu, plagáte či pozvánke ku výstave
- dary od priaznivcov fotografického umenia a
  členov Fotoklubu 
- dotácie a granty od právnických osôb
- príjmy z vlastnej činnosti / školenia, semináre, publikácie a pod./
- majetok Fotoklubu je vlastníctvom klubu ako takého
- výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa
združenia
- Fotoklub hospodári so zverenými prostriedkami
na základe plánu a rozpočtu, za ktoré zodpovedá predseda a hospodár.
Hospodár predkladá správu o hospodárení
  na výročnej členskej schôdzi na konci roka, alebo na požiadanie členskej schôdze i skôr.

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

§ 12. Najvyšším orgánom Fotoklubu je členská schôdza. Táto rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia. Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení. Volí a odvoláva členov výkonného orgánu,predsedu združenia a revíznu komisiu. Výkonným orgánom je výbor Fotoklubu. Tento za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu. Zvoláva a obsahovo pripravuje základné materiály na tieto rokovania.

§ 13. Fotoklub navonok zastupuje predseda, alebo ním poverený člen výboru. Predseda Fotoklubu pri Liptovskom múzeu je jeho štatutárnym zástupcom s právom podpisovať a uzatvárať hospodárske zmluvy, dohody, atď. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, výstavníka a hospodára. Výbor je volený na členskej schôdzi.

Revízna komisia

§ 14. Revízna komisia kontroluje činnosť a hospodárenie Fotoklubu. Revízna komisia sa skladá s troch členov ktorých volí členská schôdza, ktorá zároveň navrhuje i predsedu revíznej komisie. Predseda revíznej komisie sa zúčastňuje na   zasadaní výboru Fotoklubu. Z každého zasadania revíznej komisie sa vyhotoví zápisnica a úhrnnú správu o jej činnosti predkladá predseda revíznej komisie na výročnej členskej schôdzi.

Zánik Fotoklubu

§ 15. O zániku Fotoklubu zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská  schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik Fotoklubu treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. 

Záverečné ustanovenia

§ 16. Fotoklub používa názov Fotoklub pri Liptovskom múzeu Ružomberok, pečiatku, zástavku a klubový znak. Pre svojich členov vydáva členský preukaz.

§ 17. Vedenie fotoklubu navrhuje na ocenenie svojich členov za mimoriadne záslužnú činnosť pre fotoklub a slovenskú fotografiu.

§ 18. Tieto stanovy nadobudli platnosť po odsúhlasením dvojtretinovou väčšinou riadnych členov  a registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.