kronika 2011

Vŭstava obrazov Ing.Miroslava Chebena
v Be³chatowe
10.6.2011


Be³chatów, 61000 obyv.